Про Департамент

Основні напрямки діяльності

Перелік основних напрямків діяльності, заходи:

 • здійснює моніторінг у сфері праці, зайнятості, загальнообов’язкового державного соціального срахування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення, аналізує та прогнозує розвиток процесів у соціально трудовій сфері регіону;
 • організовує на засадах соціального партнерства проведення виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок іншими уповноваженими трудовими колективами, органами;
 • аналізує стан роботи щодо укладення колективних договорів на підприємствах,  в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону; бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію довготермінової державної політики щодо розвитку трудового потенціалу; розробляє пропозиції щодо поліпшення збалансованості трудових ресурсів та потреби в них; організовує розроблення та подання на розгляд обласної державної адміністрації цільових (комплексних) перспективних та поточних програм з питань, що належать до його компетенції;
 • бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
 • вивчає стан використання трудових ресурсів регіону, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійного навчання; бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку виробництва і створення робочих місць, доцільності розміщення нових підприємств, створення спеціальних (вільних) економічних зон, формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили регіону;
 • аналізує демографічну ситуацію, міграційні процеси в регіоні, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
 • в установленому порядку бере участь у розробленні мобілізаційних заходів та бронювання військовообов’язаних у період мобілізації та на воєнний період;
 • забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;
 • забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів для якісного проведення атестації робочих місць на їх відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці на підприємствах, в установах та організаціях;
 • вивчає на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності стан дотримання режиму праці і відпочинку та практику відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, розробляє відповідні пропозиції;
 • здійснює державий контроль за охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплатою заробітної плати, дотримання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності законодавства з питань зайнятості, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення;
 • сприяє профілактиці травматизму невиробничого характеру, організовує розроблення регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також програм (заходів) щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру та контроль за їх виконанням;
 • бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах відповідно до законодавства; організовує проведення розслідування та аналізує нещасних випадків невиробничого характеру, ведення їч обліку;
 • скеровує і контролює  роботу відповідних підрозділів, що здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства під час призначення, перерахунку і виплати пенсій органами  Пенсійного фонду України ;
 • проводить роботу з надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченних громадян, у тому числі інвалідів; здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних виплат та допомоги, проведенням інших заходів соціального захисту населення; здійснює керівництво і контроль за роботою відповідних підрозділів з нарахування та виплати соціальних виплат і допомоги;
 • разом з обласним управлінням Пенсійного фонду України сприяє забазпеченню відшкодування підприємствами витрат на виплату пенсій, призначених у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням працівників;
 • формує базу даних щодо інвалідів, сприяє інтеграції інвалідів у суспільство, полегшенню їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню, створенню для них виробництв, цехів, діяльність і робочих місць, бере участь у розробленні пропозицій щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених для використання праці інвалідів; направляє інвалідів до навчальних закладів системи соціального захисту населення для професійно-технічного навчання і перекваліфікації; перевіряє роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
 • організовує роботу щодо забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами пересування і самообслуговування, засобами реабілітації, а також матеріального та соціально-побутового обслуговування, санітарно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці;
 • вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціального незахищених громадян, у тому числі інвалідів; вживає заходів для створення спеціалізованих, вносить до обласної державної адміністрації пропозиції щодо створення мережі реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів для соціального обслуговування цієї категорії громадян;
 • проводить роботу пов’язану з розвитком та  зміцненням мережі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних закладів; сприяє розвиткові їх підсобних господарств та лікувально- виробничих трудових майстерень (цехів, дільниць тощо) та кооперації з виробничими підприємствами;
 • скеровує роботу зі створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до чинного законодавства;
 • сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, розвитку системи їх соціальної адаптації.

Положення Департаменту

Департамент соціальної та сімейної політики

Відділ допомог та контролю за призначенням пенсій

Відділ у справах осіб з інвалідністю та окремих категорій населення

Відділ ветеранської політики

Відділ з питань розміщення внутрішньо переміщених осіб

Відділ координації та аналітичної роботи з питань внутрішньо переміщених осіб

Відділ з питань сім`ї, оздоровлення дітей та пільгових категорій громадян

Відділ з питань гендерної рівності, протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству

Відділ соціальних послуг у стаціонарних установах та інших комунальних закладах соціальної сфери

Відділ соціальних послуг у територіальних центрах, районах, містах та територіальних громадах

Сектор надання адресної грошової допомоги

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Фінансовий-економічний відділ

Відділ автоматизації та програмно-технічного забезпечення

Відділ організаційного та документального забезпечення

Відділ з питань персоналу та правової работи